اعلام نتایج نهایی آزمون رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی
اعلام نتایج نهایی آزمون رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی

به گزارش اخبارنو، دکتر سعید هاشمی نظری، رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی روی سایت این مرکز قابل مشاهده می باشد.

به گزارش اخبارنو، دکتر سعید هاشمی نظری، رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج نهایی آزمون رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی روی سایت این مرکز قابل مشاهده می باشد.

دکتر سعید هاشمی نظری در رابطه با اعلام نتایج نهایی آزمون رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی اظهار کرد: نتایج نهایی و اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی سال ۹۹ امروز دوشنبه ۵ آبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

وی افزود: ثبت نام داوطلبان ھر دانشگاه طی یکی از روزھای مشخص شده در بازه زمانی بین ٧ تا ٢٠ آبان ماه انجام می گیرد و با توجه بـه اینکه کلیه دانشگاه ھا زمان دقیق و نحـوه ثبـت نـام را در سامانه اینترنتـی خـود اعـلام می‌کنند، لازم اسـت کلیـه پذیرفته شدگان جھت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعـه کنند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اینگونه ادامه داد: تعداد ۳۳ هزار و ۳۶۱ نفر نسبت به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی سال ۹۹ اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد: ھرگونه تکمیل ظرفیت آزمون فوق پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھـای متقاضـی منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش خواهد بود. بـه عبـارتی اگـر دانشگاھی بعـد از زمـان انتخـاب رشـته محل مجوزی کسب کرده یا به ھر دلیل متعاقبا ھـایی کـه بـه دلایـل ظرفیت جدید اعـلام کـرده باشـد یـا ظرفیت پذیرش دانشـگاهی تکمیل نشده باشد و دانشگاه ھا درخواست معرفـی افـراد جدیـد یـا افـراد جـایگزین کنند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید یا تکمیل ظرفیت، از نیمه آبان ماه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد.

دکتر هاشمی نظری در انتها گفت: داوطلبانی که منتظر اعلام تکمیل ظرفیت هستند، ملزم هستند از نیمـه دوم آبان مـاه، ھـر روز سـامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی را چک کنند.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا